Pravidla 2019: Průvodce jednatřicítkou hlavních změn; vše ostatní je jen kosmetika

Vážení členové, nová pravidla jsou již k dispozici, i když zatím jen v plné verzi určené primárně pro rozhodčí. Hráčská edice, která bude mít známou velikost (ale jen poloviční rozsah) se teprve připravuje. Pokud o ni budete mít zájem, napište nám a my vám ji zajistíme – pro členy s uhrazeným členstvím na rok 2019 ZDARMA! Psát nebo volat můžete paní Vičarové na tel.: 734 101 004 nebo e-mail: vicarova@id-golfklub.cz

1) Náhodné vícenásobné zasažení míče (dvoják)

Původní stav (2018):
Rána se počítala a hráč si připočetl 1 trestnou.

Nová pravidla (2019):
V případě neúmyslného kontaktu beztrestné (Pravidlo 10.1a).
Poznámka: V případě úmyslného vícenásobného kontaktu dostává hráč 2 trestné rány, nebo ztrácí jamku (Pravidlo 11.3).

Zdůvodnění změny:
Neúmyslným vícenásobným kontaktem s míčem hráč ztrácí kontrolu nad jeho trajektorií, a tak je nespravedlivé ho ještě navíc trestat.

2) Míč v pohybu náhodně vychýlen hráčem

Původní stav (2018):
Pokud hráč trefil sebe, svého kedíka nebo svou výstroj, dostal 1 trestnou.

Nová pravidla (2019):
Pokud jde o neúmyslné trefení, je to beztrestné (Pravidlo 11.1).
Poznámka: Pokud hráč umístil svou výstroj s úmyslem, aby se o ni míč v případě špatné rány zastavil, dostává 2 trestné, nebo ztrácí jamku (Pravidlo 11.2a).

Zdůvodnění změny:
Na hřišti se vyskytuje mnoho osob, zvířat či předmětů, které jednou za čas náhodně ovlivní pohyb hráčova míče, ať již pozitivně, nebo negativně, a hráč musí výsledek přijmout. Pokud není hráč trestán, když pohyb jeho míče náhodně ovlivní jiné osoby nebo jejich výbava, neměl by být trestán ani v případě, pokud náhodně vychýlí pohyb míče on sám nebo jeho vlastní výbava.

3) Míč se pohne při hledání

Původní stav (2018):
Pokud hráč pohnul míčem při hledání, dostal (s výjimkou čtyř konkrétních situací) 1 trestnou ránu a míč musel vrátit (umístit) na původní místo. Pokud nebylo původní místo přesně identifikovatelné, musel hráč míč dropovat.

Nová pravidla (2019):
Není trestné, pokud hráč pohne míčem při hledání (Pravidlo 7.4) a míč se musí vrátit (umístit) na původní místo. Pokud nejde původní místo přesně určit, hráč musí původní místo co nejlépe odhadnout a míč vrátit (umístit) na toto odhadnuté místo.

Zdůvodnění změny:
Hráč by měl mít právo hledat svůj míč bez obav, že se pohne, a to i v husté nebo vysoké trávě. Pokud se pak má hrát míč v duchu základního pravidla „jak leží“, je jeho umístění na odhadnuté místo přesnější než případné dropování.

4) Míč hraný z greenu zasáhne praporkovou tyč v jamce

Původní stav (2018):
Hráč nesměl při hře na greenu zasáhnout neobsluhovanou praporkovou tyč v jamce. Pokud se tak stalo, dostal 2 trestné při hře na rány, respektive ztratil jamku při hře na jamky.

Nová pravidla (2019):
Není trestné, pokud hráč při hře na greenu zasáhne neobsluhovanou praporkovou tyč v jamce (Pravidlo 13.2b).
Poznámka: Beztrestnost neznamená, že by hráči museli patovat jen do jamky, ve které je tyč. Dál platí možnost, že si hráč může nechat praporkovou tyč v jamce podržet, nebo naopak z jamky odstranit.

Zdůvodnění změny:
Povolení hrát na greenu (patovat) s ponechanou neobsluhovanou praporkovou tyčí v jamce by mělo pomoci především tempu hry.

5) Zvednutí míče na greenu nosičem

Původní stav (2018):
Hráčův nosič (kedík) neměl všeobecné povolení omarkovat a zvednout hráčův míč ležící na greenu, ale musel mít pro každou jednu takovou akci hráčovo svolení. Vracet zpět (umisťovat) pak mohl jen míč, který on sám zvedl.

Nová pravidla (2019):
Hráčův nosič (kedík) má při markování a zvedání míče na greenu nově stejná práva jako hráč, to znamená, že tak může učinit kdykoli, pokud to pravidla povolují (Pravidlo 14.1b). Možnost vracet míč zpět (umisťovat) jen v případě, kdy on sám míč zvedl, zůstává nezměněna.

Zdůvodnění změny:
Neexistoval důvod zakazovat nebo komplikovat automatické mechanické postupy v situaci, kdy hráč zahraje svůj míč na green. A kdo to nechce? Ten ať svému kedíkovi zvedání míče zakáže sám.

6) Postavení nosiče za míčem při zaujímání postoje

Původní stav (2018):
Hráčův nosič nesměl stát za hráčem pouze v okamžiku, kdy hráč prováděl ránu. Když hráč zaujímal postoj, měl hráčův nosič povoleno stát za ním a pomáhat mu s nastavením těla i hole do požadovaného směru hry.

Nová pravidla (2019):
Nově hráčův nosič nesmí stát za hráčem (a pomáhat mu) už od okamžiku, kdy hráč začne zaujímat postoj a chystat se k úderu, a to až do okamžiku jeho provedení (Pravidlo 10.2b).
Poznámka: Není trestné, pokud nosič stojí v tomto prodloužení nevědomky a nepomáhá hráči s nastavením směru hry.

Zdůvodnění změny:
Hráč může dostat radu, kam by měl hrát, ale samotné nastavení těla a hole do požadovaného směru hry by mělo být základní dovedností samotného hráče, za kterou si bude zodpovídat sám.
Nezanedbatelné by mělo být i zrychlení hry a snížení rušivého vlivu na spoluhráče.

7) Kodex chování hráčů

Původní stav (2018):
Soutěžní výbor mohl penalizovat hráče za nevhodné chování (například nečestnost, urážlivé poznámky, poškozování hřiště atd.) pouze napomenutím, respektive v případě „vážného porušení etikety“ diskvalifikací. Žádný jiný trest uložit nešlo.

Nová pravidla (2019):
Soutěžní výbor může nově nastavit nejenom vlastní standardy chování hráčů (kodex), ale je oprávněn nastavit i vícestupňové tresty, a to od 1 trestné rány přes 2 trestné, respektive ztrátu jamky, až po diskvalifikaci (Pravidlo 1.2b).

Zdůvodnění změny:
Diskvalifikace za nevhodné chování mohla být v mnoha případech chápána jako příliš tvrdá. Navrhovaná změna umožňuje flexibilitu jak v definování požadovaných norem chování, tak možnost nastavení vícestupňové škály trestů.

8) Nový pojem „trestné území“ nahrazující pojem „vodní překážka“

Původní stav (2018):
Vodní překážky zahrnovaly výhradně oblasti, kde byla (nebo mohla být) voda, a nemělo tak být označováno žádné jiné území. Standardně se užívaly k označení žluté kolíky a jen tam, kde nebyla možnost dropovat „za vodou“, se doporučovalo červené označení, rozšiřující možnost dropování „vedle“ vody.

Nová pravidla (2019):
Pojem „překážka“ (nejenom ta vodní) se v nových pravidlech již nepoužívá. Pojem „trestné území“, které ji nahrazuje, může být nově použito k označení čehokoli (vody, křoví, rokle, skály atd.); Pravidlo 17.
Dál zůstávají 2 typy trestného území (žluté a červené) umožňující standardní úlevy tak, jak je známe z dnešních pravidel, a zůstává jen na uvážení Soutěžního výboru, zda se rozhodne označit všechna trestná území červeně (s možností boční úlevy), nebo využije i žluté označení.

Zdůvodnění změny:
Nové pravidlo jen narovnává běžnou praxi, kdy Soutěžní výbory označovaly jako vodní překážku i oblasti, kde se voda nikdy nevyskytovala a kde bylo označení používáno zejména z důvodu zrychlení hry.

9) Odstranění možnosti úlevy „na protilehlé straně“ u červeného trestného území

Původní stav (2018):
Původní pravidlo umožňovalo u červeně označené vodní překážky (dnes trestného území) využít úlevu na 2 hole i na protilehlé straně k místu, kde míč naposledy protnul její hranici. Záleželo jen na rozhodnutí hráče.

Nová pravidla (2019):
Nové pravidlo zrušilo možnost dropování míče na protilehlé straně červeně označeného trestného území a snižuje tak možnost úlevy ze čtyř na tři možnosti (návrat na původní místo, spuštění na linii zpět nebo spuštění na dvě hole od místa, kde míč protnul hranici); všechny s 1 trestnou (Pravidlo 17.1d).
Poznámka: Tam, kde není technicky možné dropovat na dvě hole na straně, kde míč protne hranici vodní překážky, může Soutěžní výbor povolit dropování na protilehlé straně.

Zdůvodnění změny:
Možnost protilehlé strany mohla být často až příliš výhodná (hráč se mohl dostat až na green, aniž by musel trestné území přehrát) a vyšší počet možností kladl i větší požadavky na čas při jejich posuzování.

10) Odstranění požadavku na oznamování úmyslu zvednout míč

Původní stav (2018):
Hráč, pokud chtěl zvednout míč z důvodu identifikace, poškození nebo z důvodu zjištění, zda nebude mít úlevu, měl za povinnost předem informovat svého zapisovatele, spoluhráče nebo soupeře a umožnit mu, aby proces zvednutí míče mohl sledovat.

Nová pravidla (2019):
Ve všech třech případech je hráč oprávněn zvednout míč bez nutnosti svůj záměr předem komukoli oznamovat, a ani nemusí čekat, až bude mít někdo zájem proces zvednutí míče sledovat (Pravidlo 4.2c; Pravidlo 7.3; Pravidlo 16.4).
Poznámka: Dál ale platí, že pokud hráč zvedne míč bez opodstatněného důvodu, dostává 1 trestnou ránu.

Zdůvodnění změny:
Dříve požadovaný proces neměl žádný praktický efekt a současná úprava tak jen navazuje na ostatní úlevové situace, ve kterých hráč zvedá svůj míč bez nutnosti svůj záměr oznamovat a bez nutnosti nechat někoho druhého procesu přihlížet.

11) Podpora rychlejšího tempa hry

Původní stav (2018):
Pravidla nebyla konkrétní a jen zakazovala zbytečné zdržování hry a nutnost dodržování tempa hry, pokud bylo stanoveno.

Nová pravidla (2019):
Doporučují, že by hráč měl hrát ve svižném tempu, že by měl odehrát svou ránu (až na něj přijde řada) do 40 vteřin (v mnoha případech rychleji), připomínají, že lze hrát i mimo pořadí, viz pravidla Ready Golfu, a Soutěžnímu výboru doporučují stanovit tempo hry (Pravidlo 5.6).

Zdůvodnění změny:
Nová formulace v pravidlech by měla Soutěžním výborům pomoci v aplikaci a vymáhání rychlejšího tempa hry i toho, aby hráči všech výkonnostních kategorií věděli, co se od nich očekává.

12) Očekávané standardy chování hráčů

Původní stav (2018):
Nebyly definovány žádné standardy chování s výjimkou nepřímého, respektive s výjimkou povolení Soutěžnímu výboru diskvalifikovat hráče za vážné porušení etikety (aniž by bylo definováno, co je vážné porušení etikety).

Nová pravidla (2019):
Jasně definují, co od hráčů očekávají (bezúhonný přístup, ohled na ostatní, péče o hřiště) a umožňují vytvoření vlastního kodexu chování, podle kterého lze trestat hráče podle závažnosti nevhodného chování nejenom diskvalifikací (Pravidlo 1.2).

Zdůvodnění změny:
Dřívější definice byly nejasné a obsahovaly spíš doporučení, zatímco dnešní úprava umožňuje Soutěžnímu výboru nastavit jasná pravidla, přesněji definovat přestupek a hrubý přestupek a nastavit stupnici trestů.

13) Nastavení pevné jednotky vzdálenosti při vyměřování odpaliště nebo oblasti úlevy

Původní stav (2018):
Platilo obecné pravidlo „délka hole“ bez delšího upřesnění. Hráč, který používal dlouhý patr, se tak mohl dostat na úplně jiná místa než ostatní.

Nová pravidla (2019):
Nově je „délka hole“ definována jako délka nejdelší hole v hráčově bagu s výjimkou patru, a to bez ohledu na to, kterou hůl použije při měření. Oblast úlevy má tak nově fixní velikost, která je „předdefinována“ tím, jaké si vybral hráč hole do hry (Definice: Délka hole).

Zdůvodnění změny:
Hráči již nerozhodují o oblasti úlevy (nebo velikosti odpaliště) výběrem hole a jednotné nastavení na nejdelší hůl v bagu s výjimkou patru eliminuje nespravedlivou výhodu hráčů, kteří používali dlouhý patr.

14) Forma hry na rány: Maximální skóre

Původní stav (2018):
Ve hře na rány umožňovala pravidla pouze klasickou hru (každá jamka musela být dohrána) nebo stableford (nedohraná jamka byla za nula bodů).

Nová pravidla (2019):
Nová forma hry na rány „Maximální skóre“ umožňuje Soutěžnímu výboru nastavit pevnou hranici, ať již stanovením konkrétního čísla, násobkem paru jamky či zohledněním hráčova hendikepu. Hráč, který jamku nedohraje, není v této formě hry diskvalifikován, ale započte si maximální skóre (Pravidlo 21.2).

Zdůvodnění změny:
Kromě zrychlení hry eliminací vysokých výsledků na jamce umožňuje i hráčům, kteří by výrazně pokazili jednu nebo dvě jamky, přinést slušný výsledek.

15) Pohnutí nebo dotknutí se volného přírodního předmětu nebo dotknutí se písku v bankru

Původní stav (2018):
Hráč, pokud jeho míč ležel v bankru, nesměl testovat stav bankru, nesměl se dotknout rukou nebo holí písku a nesměl se dotknout ani pohnout s volnými přírodními předměty v bankru.

Nová pravidla (2019):
Podle pravidla 12.2a a 12.2b se může hráč volných přírodních předmětů beztrestně dotknout i s nimi pohybovat a povolen je i dotyk rukou nebo holí písku se třemi níže definovanými výjimkami:
1) hráč se nesmí dotknout písku při cvičném švihu
2) hráč se nesmí dotknout písku při založení hole
3) hráč se nesmí dotknout písku při nápřahu

Zdůvodnění změny:
Výzva jménem bankr je o hře z písku, ne o hře z listí, kamenů či jiných nafoukaných volných přírodních předmětů. Přežil se i totální zákaz dotyku písku rukou či holí, ke kterému už v minulosti existovala řada výjimek, a tak nové pravidlo definuje jen zákazy, které jsou součástí hry z bankru.

16) Žádný trest za pohnutí míčem na greenu

Původní stav (2018):
Až na několik výjimek, pokud hráč náhodně pohnul svým míčem kdekoli na hřišti, dostal jednu trestnou ránu.

Nová pravidla (2019):
Podle pravidla 13.1d je beztrestné, pokud hráč pohne náhodně svým míčem na greenu. Do pravidel se tak dostává doporučený postup uváděný od ledna 2017 v místních pravidlech.

Zdůvodnění změny:
Modelace, rychlost a stav moderních greenů zvyšuje šanci, že se míč v klidu může pohnout, přičemž bývá obtížné přesně určit, zda pohyb způsobil hráč, nebo přírodní podmínky.

17) Dropování a hra z Oblasti úlevy

Původní stav (2018):
Dropování z výše ramen z natažené ruky; míč musel dopadnout do oblasti úlevy, ale pokud dodržel další podmínky, byl ve hře, i když se z oblasti vykutálel.

Nová pravidla (2019):
Dropování z výše kolen do definované oblasti úlevy; spuštěný míč se musí poprvé dotknout půdy uvnitř této oblasti úlevy a musí se v ní zastavit. Pokud se míč vykutálí, dropování se opakuje. Po druhém neúspěšném dropování se míč umisťuje.

Zdůvodnění změny:
I když snížení výšky zvyšuje šanci na to, že míč zůstane stát v požadované oblasti, dál ponechá ve hře i náhodu. Míč dropovaný v bankru se méně zaboří a je jednodušší definovat, kdy se má drop opakovat.

18) Rozumný úsudek při odhadování místa úlevy

Původní stav (2018):
Bez ohledu na hráčův úsudek, pokud se ukázalo, že hráč odehrál míč z nesprávného místa, byl vystaven penalizaci. Výjimkou bylo odhadování místa překročení hranice u vodní překážky.

Nová pravidla (2019):
Podle Pravidla 1.3, pokud hráč vykoná vše, co je od něj v rámci daných okolností možno rozumně očekávat, aby jeho určení bylo přesné, je jeho rozumný úsudek přijat, i když se po odehrání rány ukáže, že jeho určení místa nebylo přesné.

Zdůvodnění změny:
Mnoho Pravidel vyžaduje od hráče, aby určil místo, bod, linii, oblast nebo jiné umístění. Takové určení místa je potřeba učinit ihned a s patřičnou péčí, avšak často nebude úplně přesné.

19) Úleva od zabořeného míče

Původní stav (2018):
Podle pravidel měl hráč beztrestnou úlevu od zabořeného míče jen na plochách stříhaných do výše ferveje (a nižších). Soutěžní výbor měl právo rozšířit tuto možnost na celé pole. Zabořený míč se pak dropoval co nejblíže tomuto místu.

Nová pravidla (2019):
Pravidlo 16.3 nyní povoluje beztrestnou úlevu od zabořeného míče kdekoli v poli (s výjimkou míče zabořeného v písku) s tím, že Soutěžní výbor má právo tuto úlevu omezit.
Zabořený míč se dropuje do oblasti úlevy na délku hole.

Zdůvodnění změny:
Jde jen o narovnání současného trendu, kdy většina Soutěžních výborů profesionálních i elitních amatérských tour formou místního pravidla úlevu od zabořeného míče v poli umožňovala již v minulosti.

20) Oprava poškození greenu

Původní stav (2018):
Povoleno opravení jen několika málo konkrétních poškození jako byla stará ucpávka nebo stopy po dopadu míčků.

Nová pravidla (2019):
Pravidlo 13.1c nyní umožňuje opravu většiny poškození včetně stop po spajcích, poškození od zvířat, od vlajky apod. Opravovat se nesmí pouze stopy po pravidelné údržbě, například prořezání.

Zdůvodnění změny:
Toto pravidlo by mělo omezit na minimum časté diskuse hráčů s rozhodčím, zda poškození je, nebo není v kategorii, kdy jej lze opravit.

21) Vracení míče na původní místo

Původní stav (2018):
Pokud se měl míč (mimo green) vrátit na původní místo, ale toto místo nebylo přesně známo (například při hledání do něj někdo kopnul), míč se dropoval.

Nová pravidla (2019):
Nově – má-li se míč vrátit na původní místo – se míč vždy umisťuje. Pokud není původní místo přesně známo, musí se odhadnout.

Zdůvodnění změny:
V případě, že se vrací míč na původní místo, které není přesně známo, odpovídá duchu hry „hraj míč, jak leží“ více odhadnutí jeho polohy než současné dropování.

22) Rozhodnutí, zda se míč pohnul

Původní stav (2018):
Do hry o určení, zda se míč pohnul, a pokud ano, kdo to způsobil, vstupovala váha důkazů a varianty pravděpodobností. Pokud existovaly pochybnosti, respektive se nedalo jednoznačně nic potvrdit ani vyloučit, byl na vině hráč.

Nová pravidla (2019):
Nově se má za to, že míčem pohnul hráč, jeho soupeř nebo vnější vliv, jen pokud je to známo nebo prakticky jisté. V opačném případě se má za to, že míčem pohnuly přírodní síly.
Známo nebo prakticky jisté znamená, že pro posuzovanou událost existuje buď přesvědčivý důkaz, nebo alespoň 95% pravděpodobnost.

Zdůvodnění změny:
Zjednodušení rozhodování o tom, z jakého důvodu se míč pohnul, a sjednocení normy „Známo nebo prakticky jisté“ pro všechny pravidlové situace, ve který je tato norma používána.

23) Nahrazení míče poškozeného během hry

Původní stav (2018):
Míč musel být naseknutý, prasklý nebo zdeformovaný. Hráč musel při svém úmyslu zjistit, zda je jeho míč poškozen, předem zapisovatele nebo soupeře informovat a umožnit, aby ho mohli při procesu kontroly stavu míče sledovat.

Nová pravidla (2019):
Nová pravidla ponechávají možnost nahrazení míče, který je prasklý nebo naseknutý. Hráč ale nově nemusí o svém záměru zvednout míč ke kontrole předem informovat.

Zdůvodnění změny:
Definice zdeformovaného tvaru je zastaralá. Dnešní konstrukce míčů podobnou vadu neumožňuje. Odstranění nutnosti předem o záměru informovat zase proces zjednodušuje a zrychluje.

24) Povolení nahrazení míče, kdykoli je čerpána úleva

Původní stav (2018):
Původní pravidla povolovala nahrazení původního míče jen v několika přesně definovaných situacích (míč ve vodní překážce; míč mimo hřiště atd.); zatímco v mnoha dalších situacích musel hráč (pokud byl jeho míč dostupný) použít k dropování míč původní.

Nová pravidla (2019):
Nově může hráč kdykoli, kdy bude čerpat nějaký druh úlevy, použít míč původní, nebo ho nahradit novým, a to i v případě, pokud se bude vracet zpět na původní místo.

Zdůvodnění změny:
Není důvod dál rozlišovat, zda hráč čerpá úlevu beztrestně, nebo s trestem. Úprava také zjednoduší rozhodování, zda se hráč nahrazením míče dopustil porušení pravidel, nebo nikoli.

25) Čas, než se hledaný míč stane ztraceným

Původní stav (2018):
Pokud hráč nedokáže identifikovat svůj míč do 5 minut od okamžiku, kdy ho začne hledat, míč je považován za ztracený a hráč musí s jednou trestnou zpět na místo, odkud odehrál poslední ránu.

Nová pravidla (2019):
Časový limit, ve kterém hráč musí identifikovat svůj míč se zkracuje na 3 minuty.

Zdůvodnění změny:
Ve většině případů – pokud byl míč hledán, byl objeven v průběhu prvních tří minut. Zkrácení času vymezeného na hledání zrychluje hru a více odpovídá základnímu principu, že by měl být golf hrán ve svižném a plynulém tempu.

26) Dotknutí se dráhy hry na greenu

Původní stav (2018):
Když byl hráč na greenu, nesměl se dotknut dráhy patu s několika výjimkami – markování míče, odstraňování volných přírodních předmětů, oprava staré ucpávky atd.

Nová pravidla (2019):
Pojem „dráha patu“ z pravidel mizí a zavádí se pojem „dráha hry“, u které – nejenom na greenu – neexistuje žádný trest za pouhé dotknutí.

Zdůvodnění změny:
Jednak existovalo příliš mnoho výjimek (konkrétně sedm), navíc hráč tím, že se dotknul dráhy svého patu, nezískával žádnou výhodu.

27) Dotknutí se volného přírodního předmětu nebo půdy v trestném území

Původní stav (2018):
Pokud hráčův míč ležel ve vodní překážce, pak hráč nesměl testovat její podmínky, dotknout se rukou ani holí půdy či vody v překážce, ani se dotknout nebo pohnout s volnými přírodními předměty uvnitř překážky.

Nová pravidla (2019):
Nově zaniká pojem „vodní překážka“, který je nahrazen pojmem „trestné území“ (viz pravidlo 17) a které již neuvádí žádné tresty za dotknutí se rukou či holí půdy nebo vody, respektive za dotknutí se či odstranění volných přírodních předmětů. Zákaz testování zůstává.

Zdůvodnění změny:
Odstranění trestů za dotyk půdy nebo pohnutí volnými přírodními předměty zapadá do nově nastavené definice (a smyslu) trestného území, jehož účelem není hráči ještě více komplikovat hru.

28) Nehratelný míč v bankru

Původní stav (2018):
Po odehrání rány v bankru, kdy míč zůstal v tomtéž bankru, již mohl hráč, pokud prohlásil míč za nehratelný, dropovat tento míč zase jenom v tomtéž bankru, bez možnosti dostat se ven jinak než vyhráním míče z bankru.

Nová pravidla (2019):
Nově bude mít hráč kromě obvyklých možností prohlásit míč za nehratelný a s jednou trestnou ho dropovat uvnitř bankru i jednu další „extra“ možnost, kdy za cenu dvou trestných může jít s míčem ven z bankru a spustit ho za bankrem na linii jamka – původní místo míče v bankru… (Pravidlo 19.3b)

Zdůvodnění změny:
Změna konzistentně srovnává možnosti dropování nehratelného míče například s možností dropování nepohyblivé překážky nebo náhodné vody, kdy měl hráč možnost po připočítání trestné rány dropovat mimo bankr.

29) Používání a výměna hole poškozené v průběhu hry

Původní stav (2018):
Standardy původních pravidel rozlišovaly mezi poškozením hrou (takováto hůl šla dál používat, nebo si ji hráč mohl vyměnit) a poškozením ve vzteku (poškozená hůl se již nesměla používat a hráč si ji nemohl vyměnit).

Nová pravidla (2019):
Nová pravidla nerozlišují, z jakého důvodu hráč hůl poškodil. Poškozenou hůl lze používat, nebo si ji opravit. Hráč ale nemá právo hůl vyměnit – s výjimkou situace, že mu ji poškodil někdo jiný (například spoluhráč, který přejel vozíkem přes jeho bag).

Zdůvodnění změny:
Změna pravidla výrazně zjednodušuje posuzování poškození hole a možnosti s ní hrát nebo si ji vyměnit.

30) Používání přístrojů na měření vzdálenosti

Původní stav (2018):
Pravidla zakazovala používání měřicích přístrojů ke hře, ale umožňovala soutěžním výborům přijmout místní pravidlo, které používání měřicích přístrojů povolí.

Nová pravidla (2019):
Pravidlo (4.3) nově povoluje používání měřicích přístrojů ke hře, ale umožňuje soutěžním výborům přijmout místní pravidlo, které používání měřicích přístrojů zakáže.

Zdůvodnění změny:
Vzdálenost je veřejná informace, kterou by měl mít hráč kdykoli k dispozici. Používání měřicích přístrojů má pozitivní vliv i na rychlost hry.

31) Když se na greenu vrácený míč pohne

Původní stav (2018):
Pokud hráč míč na greenu zvedl a umístil ho zpět, pak musel míč vrátit v případě, že s ním pohnul on, kedík nebo vnější vliv; pokud s ním pohnuly přírodní podmínky (vítr, voda, gravitace) míč se nevracel a musel se hrát z nové polohy.

Nová pravidla (2019):
Pokud hráč míč na greenu zvedne a umístí ho zpět, míč se pak vrací zpět bez ohledu na to, z jakého důvodu se pohnul. Pokud míč na greenu nebyl označen, zvednut a vrácen a míč se pohne z důvodu přírodních sil, hraje se z nového místa.

Zdůvodnění změny:
Pokud se míč pohne až po tom, co byl zvednut a umístěn zpět, nelze jeho další pohyb považovat za přirozený důsledek předchozí rány, ať již byl způsoben čímkoli. Pravidlo navíc usnadní hru zejména na rychlých greenech za silného větru.

Převzato z webu Golfinfo.cz

www.golfinfo.cz